Deník šíleného pána jeskyně

O lidu

Lid Zvonového království

O lidu.txt dokument se základními údaji o Zvonovém království a poměrech v něm.

Šlechta

Ve zvonovém království funguje jistá hierarchie šlechty, která vznikla na základě reálných šlechtických titulů, které jsem si upravil ku potřebám svým, proto se zde najdou různé posuny a "chyby" oproti realitě, ačkoliv to není zas až tolik zamotané.

Šlechta se dělí na nižší a vyšší šlechtu a další tituly stojící mimo toto dělení. Zástupci šlechty jsou shrnuti v tabulce 1 (tab. 1). Šlechtický titul se dědí z otce na syna (nejstaršího), případně na dceru, pokud není synů. Na mladší sourozence může titul otce (matky) přejít pouze pokud jejich nejstarší bratr nemá potomků a zhyne. Pokud přejde titul na dceru / je udělen ženě, její manžel tento titul nemá, ale zpravidla mu bývá podle svých zásluh udělen alespoň titul vladyka. Na nejstaršího potomka pak po smrti rodiče s vyšším titulem přechází tento titul. Ve Zvonovém království je možné udělit šlechtický titul i ženě. Mladším sourozencům titul tedy postupně "degraduje", snižuje významnost, až ve čtvrté generaci od udělení nějakého vyššího titulu (v tomto příkladě mimo vikomta) je mladší sourozenec bez titulu.

Jakýkoliv příslušník šlechty má právo na oslovení, které mu patří. Pokud je šlechtic nazván jiným titulem či oslovením, jedná se o nevhodné trestuhodné chování (a trapnou neznalost), na které je mluvčí upozorněn (někdo uvede stav věci na pravou míru, netrestá se). Pokud se tento nehorázný stav opakuje, je trest (často fyzický) na místě. Nižší šlechtici (snad s výjimkou zemana) k tomu obvykle nepřistupují, u příslušníků vyšší šlechty ale může jít o velký problém. Rovněž platí, že buran šlechtice neoslovuje první, je to naopak, pokud chce šlechtic mluvit s lůzou, začne rozhovor první nebo přes prostředníka. Výše postavená osoba oslovuje níže postavenou osobu. Samozřejmostí úspěšného jednání se šlechtou je i úklona, která je tím hlubší, čím výše postavený je šlechtic (pozn. tímto se zabývá obecná dovednost Společenská etiketa).

Tituly uděluje král (jakékoliv), vyšší šlechtic (tituly nižší šlechty). Šlechtice je možné "povýšit" tzn. změnit mu titul na nějaký vyšší, eventuelně jej hrubě urazit a titul mu "snížit". Šlechtici mohou ovlivňovat životy jen svých poddaných. Výjimku tvoří právě urážky, napadení a jiná nehorázná činnost vůči šlechtici - trest pak obvykle závisí na libovůli šlechtice, pouze pokud by měl mít zásadní vliv na život poddaného, řeší jej nejbližší soud. Šlechtic se pozná obecně podle erbu, oslovení, přílepku ke jménu (baron <jméno> z <jméno hradu/města>) a obvykle i podle ohozu a chování.

Tab. 1.: Šlechta ve Zvonovém království
ŠlechtaTitulLénoPredikátManželkaSynDceraPoznámky
Nižší
Vladykaúdělnýbez lénaUrozený pán / Urozená paníbez titulubez titulubez tituluerb, renta
Baronúdělnýs lénemUrozený pán / Urozená paníBaronkabez titulubez tituluerb, renta, neplatí daně
Zemandědičnýs lénemUrozený pán / Urozená paníZemankaVladykaVladykaerb, může zakládat ozbrojenou družinu
Vyšší
Vikomtúdělnýbez lénaVysoce urozený/á pán/paní/slečna nebo vysokorodý/áKomtesaVladykaVladykarenta, může zakládat ozbrojenou družinu
Svobodný pándědičnýbez lénaVysoce urozený pán/paní/slečna nebo vysokorodý/áSvobodná paníVikomtKomtesaneplatí daně, může zakládat ozbrojenou družinu
Hrabědědičnýs lénemHraběcí milostiHraběnkaVikomtKomtesamůže zakládat vsi
Vévodadědičnýs lénemJasnostiVévodkyněVikomtKomtesamůže zakládat vsi a stavět hrady
Králdědičnývlastník zeměVýsostiKrálovnaPrinc (oslovení Jasnosti)Princezna (oslovení Jasnosti)může takřka cokoliv

Vladyka

Titul vladyka bývá udělován úředníkům za věrné služby. Nejnižší stav je pouhé erbovnictví a navíc je mu z královské pokladny ročně vyplacena symbolická renta 15 zlaťáků.

Baron

Baronem se stává důvěryhodná osoba, často velice zdatný titulem vladyka odměněný úředník, která získá vlastní erb, z královské poklady je mu ročně vyplacena renta ve výši 40 zlaťáků a navíc neplatí daně. Svěřené léno je pak nevelké panství, mnohdy se jedná o hrad, kde zastává jakýsi post pána hradu.

Zeman

Je prvním šlechticem, který titul získává dědičně. Zeman získává poměrně velké léno - zemanství - které má za úkol svěřené léno opečovávat a bránit. Zeman zakládá ozbrojenou družinu a na svém panství ji posílá proti lapkům, skřetům, divým šelmám a jiným narušitelům. Zemanství jsou hlavní složkou výběru daní.

Vikomt

Vikomt a komtesa se označují nejnižší příslušníci vyšší šlechty. V naprosté většině případů však jde o syny a neprovdané dcery příslušníků vyšší šlechty (tedy svobodného pána, hraběte a vévody). Může zakládat ozbrojenou družinu a z královské pokladny je mu ročně vyplácena renta 70 zlaťáků.

Svobodný pán

Jak už název napovídá, jedná se nejlepší šlechtický titul v celém systému. Svobodného pána netrápí starosti ohledně léna, protože žádné nemá, netrápí ho daně, protože žádné neplatí. Často zastávají významné funkce ve městech či královských úřadech.

Hrabě

Hrabě získává v léno poměrně velké území království, o které se má starat a bránit. Obyvatelům jemu svěřeného léna může cokoliv zakázat nebo přikázat, jeho příkaz může zvrátit již jen vévoda či samotný král. Může zakládat vsi a brannou hotovost v případě ohrožení země, organizuje odvod odvedenců do armády.

Vévoda

Vévoda je nejvyšší šlechtic a vládne celému vévodství, což je největší správní celek království. Určuje níže postaveným šlechticům daně, které je třeba odvést jemu samotnému, které jsou obrazem výnosu královské pokladny. Staví brannou hotovost země.

Král

Je absolutním vládcem země a v podstatě rozhoduje o životě každého jeho obyvatele. Uděluje šlechtické tituly. Králova rozhodnutí musí schválit Zemský sněm, na kterém zasedá z každého rodu vyšší šlechty jeden příslušník. Může vyhlásit válku.

Struktura království

Království se dělí na 7 vévodství (Náhorsko, Náhořsko, Černovršsko, Mokřansko, Hrbsko, Zvonkovsko a Zvonovsko). Každé z těchto vévodství se dělí na několik hrabství (plus dvě hrabství v části Svářska, které aktuálně spadá pod vládu Zvonového království) a ta se dále dělí na zemanství. V tomto rozložení ještě figurují neprostupné hvozdy, které nejsou zahrnuty do žádného hrabství ani zemanství a svobodná (královská, vévodská) města, která jsou samosprávná a nezávislá na vlivu šlechticů (vévodská podléhají vévodovi a královská králi).

Město spravuje Městská rada a starosta. Městská rada je volena z bohatých měšťanů, což jsou obvykle obchodníci, a starosta je volen z jejího středu. Města během staletí získala práva na určité specifické úkony (právo hrdelní, mílové, hradební, várečné, soudní, aj.). Město může mít vlastní stráže (struktura: velitel stráží, kapitáni, strážní).

Nešlechtické tituly

Nešlechtické tituly se nikterak nepřebíjí s těmi šlechtickými, ale nebývá časté, že by někdo měl šlechtický titul a zároveň nešlechtický titul (s výjimkou rytíře, tam je tomu naopak, zejména u vyšší šlechty). Naopak nelze mít titul dle titulatury čarodějů a zároveň kněžích a podobně. Jedinou výjimku zde opět tvoří titul Rytíř.

Rytíř

Rytířem se může stát prakticky kdokoliv, kdo má prokazatelné zásluhy v boji. Titul je to nešlechtický a údělný. Uděluje jej vyšší šlechtic, rovněž rytíř, a zásluhy musí být dosvědčeny několika důvěryhodnými zdroji. Rytíř má právo na nošení plátové, plné plátové a jim podobné zbroje. Rytíř také může tasit zbraň na veřejnosti bez jakékoliv sankce. Neplatí daně. Rytíř nemá speciální oslovení, ale často jej lidé oslovují "rytíři", "pane rytíři" nebo "pane". Rovněž není obvyklé (ba přímo se to nevyskytuje), aby některým ze šlechtických i nešlechtických titulů honosili měšťané. Mezi šlechtici a měšťany panuje jistá řevnivost až nenávist a závist (od měšťanů).

Čarodějové, theurgové, nekromanté a alchymisté

Ačkoliv jsou aktuálně ve Zvonovém království pod trestem smrti zakázáni theurgové, nekromanté i alchymisté, bude zde o nich řeč, neboť jejich titulární struktura je s mírnými odchylkami stejná. Tato povolání, říkejme jim zobecněně mágové, jsou pojata poměrně akademicky.

Dopsat ideálně do září

Kněží

Dopsat ideálně do října

Druhy lidu

Krollové

Dopsat, tak ideálně do prosince

Úvodní stránka
Aktuality
 Dračí doupě
   Deník PJ
 Společenství
 Herní Svět
 Naše tvorba
 Úpravy pravidel
    Odkazy
  Vzkazník
              Zpět